واگن‌هایمان در تهران بسیار محدود است/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

واگن‌هایمان در تهران بسیار محدود است/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

واگن‌هایمان در تهران بسیار محدود است/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

واگن‌هایمان در تهران بسیار محدود است/ تصویب تولید ۲۰۰۰ واگن در فاز اول

ممکن است بپسندید...