شورای اسلامی شهر جایگاه طرح موضوعات سیاسی نیست/ تمرکز اعضاء بر انجام امور شهری باشد

شورای اسلامی شهر جایگاه طرح موضوعات سیاسی نیست/ تمرکز اعضاء بر انجام امور شهری باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای شهر باید اهداف راهبردی داشته باشد، گفت: طرج جامع شهر قم باید تحقق شود.

شورای اسلامی شهر جایگاه طرح موضوعات سیاسی نیست/ تمرکز اعضاء بر انجام امور شهری باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای شهر باید اهداف راهبردی داشته باشد، گفت: طرج جامع شهر قم باید تحقق شود.
شورای اسلامی شهر جایگاه طرح موضوعات سیاسی نیست/ تمرکز اعضاء بر انجام امور شهری باشد

ممکن است بپسندید...