فیلم/ اگر کسی به شما ابراز دوستی کرد، با ذکر عیوبش دست رد به سینه اش نزنید

فیلم/ اگر کسی به شما ابراز دوستی کرد، با ذکر عیوبش دست رد به سینه اش نزنید
شرح حدیث اخلاق از رهبرانقلاب

فیلم/ اگر کسی به شما ابراز دوستی کرد، با ذکر عیوبش دست رد به سینه اش نزنید

شرح حدیث اخلاق از رهبرانقلاب
فیلم/ اگر کسی به شما ابراز دوستی کرد، با ذکر عیوبش دست رد به سینه اش نزنید

ممکن است بپسندید...