نامه رئیس نهاد رهبری به وزیر علوم در مورد اتحادیه «تادا»

نامه رئیس نهاد رهبری به وزیر علوم در مورد اتحادیه «تادا»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های دانشجویی نامه ای را به وزیر علوم و رئیس این هیأت نظارت منتشر کرد.

نامه رئیس نهاد رهبری به وزیر علوم در مورد اتحادیه «تادا»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های دانشجویی نامه ای را به وزیر علوم و رئیس این هیأت نظارت منتشر کرد.
نامه رئیس نهاد رهبری به وزیر علوم در مورد اتحادیه «تادا»

ممکن است بپسندید...