ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی ارتش در صلاله عمان پهلو گرفت

ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی ارتش در صلاله عمان پهلو گرفت
ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی راهبردی ارتش صبح امروز در بندر صلاله کشور عمان پهلو گرفت.

ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی ارتش در صلاله عمان پهلو گرفت

ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی راهبردی ارتش صبح امروز در بندر صلاله کشور عمان پهلو گرفت.
ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی ارتش در صلاله عمان پهلو گرفت

ممکن است بپسندید...