همایش روز باز در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود

همایش روز باز در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود
همایش روز باز 16 مرداد در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

همایش روز باز در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود

همایش روز باز 16 مرداد در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.
همایش روز باز در دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...