چمران خطاب به جدیدی: من قبل از تو کشتی گیر بودم/ از تختی مردانگی و شرافت را یاد بگیر

چمران خطاب به جدیدی: من قبل از تو کشتی گیر بودم/ از تختی مردانگی و شرافت را یاد بگیر
در آخرین روز کاری شورای چهارم جدیدی بار دیگر قصد داشت خارج از وقت خود صحبت کند که با واکنش چمران مواجه شد.

چمران خطاب به جدیدی: من قبل از تو کشتی گیر بودم/ از تختی مردانگی و شرافت را یاد بگیر

در آخرین روز کاری شورای چهارم جدیدی بار دیگر قصد داشت خارج از وقت خود صحبت کند که با واکنش چمران مواجه شد.
چمران خطاب به جدیدی: من قبل از تو کشتی گیر بودم/ از تختی مردانگی و شرافت را یاد بگیر

ممکن است بپسندید...