کاخ سفید جمعه در مورد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرد

کاخ سفید جمعه در مورد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرد
دولت آمریکا قرار است روز جمعه در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم نهایی خود را اعلام کند.

کاخ سفید جمعه در مورد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرد

دولت آمریکا قرار است روز جمعه در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم نهایی خود را اعلام کند.
کاخ سفید جمعه در مورد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرد

ممکن است بپسندید...