پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ!

پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ!
 گزارش نجفی واکنش‌های بسیاری داشت. نیروی انتظامی از شهرداری شکایت کرده و وزیر کشور به نجفی توصیه‌های اخلاقی کرده است. دادستان تهران هم خواسته فوراً اسناد آن گزارش و اتهامات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ!

 گزارش نجفی واکنش‌های بسیاری داشت. نیروی انتظامی از شهرداری شکایت کرده و وزیر کشور به نجفی توصیه‌های اخلاقی کرده است. دادستان تهران هم خواسته فوراً اسناد آن گزارش و اتهامات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ!

ممکن است بپسندید...