اولین سرای دانشجویی متاهلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود

اولین سرای دانشجویی متاهلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از برنامه‌ریزی برای ساخت اولین سرای (خوابگاه) دانشجویی متاهلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان خبر داد.

اولین سرای دانشجویی متاهلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از برنامه‌ریزی برای ساخت اولین سرای (خوابگاه) دانشجویی متاهلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان خبر داد.
اولین سرای دانشجویی متاهلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود

ممکن است بپسندید...