جزئیات نصب مولد‌های خورشیدی در خانه مددجویان کمیته امداد

جزئیات نصب مولد‌های خورشیدی در خانه مددجویان کمیته امداد
کمیته امداد با هدف کمک به معیشت خانوار‌های کم‌توان دارای سرپرست زن یا سالمند، مولد‌های خورشیدی در خانه آن‌ها نصب می‌کند.

جزئیات نصب مولد‌های خورشیدی در خانه مددجویان کمیته امداد

کمیته امداد با هدف کمک به معیشت خانوار‌های کم‌توان دارای سرپرست زن یا سالمند، مولد‌های خورشیدی در خانه آن‌ها نصب می‌کند.
جزئیات نصب مولد‌های خورشیدی در خانه مددجویان کمیته امداد

ممکن است بپسندید...