برچسب زده شده: اردوی راهیان نور 98

اردوی راهیان نور دانشجویان اردبیل در مناطق عملیاتی شمال غرب در حال برگزاری است

اردوی راهیان نور دانشجویان اردبیل در مناطق عملیاتی شمال غرب در حال برگزاری است

مظفری: اردوی راهیان نور دانشجویان اردبیل در مناطق عملیاتی شمال غرب در حال برگزاری است مسئول فرهنگی و اردویی بسیج دانشجویی اردبیل گفت: اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی شمال غرب با حضور بیش از...