برچسب زده شده: خروجی تعطیل

پروازهای خروجی مهرآباد از سر گرفته شد/ فرودگاه امام تعطیل است

پروازهای خروجی مهرآباد از سر گرفته شد/ فرودگاه امام تعطیل است

پروازهای خروجی مهرآباد از سر گرفته شد/ فرودگاه امام تعطیل است پروازهای خروجی مهرآباد از سر گرفته شد/ فرودگاه امام تعطیل است پروازهای خروجی مهرآباد از سر گرفته شد/ فرودگاه امام تعطیل است