شش ماه زمان کمی برای تردید مجلس در اعتماد به وزراست

شش ماه زمان کمی برای تردید مجلس در اعتماد به وزراست
رئیس‌جمهور درباره استیضاح سه وزیر دولت با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس، شش ماه قبل به وزرا رأی اعتماد داده‌اند، این مدت را زمان کمی برای تردید در اعتماد به آن‌ها دانست.

شش ماه زمان کمی برای تردید مجلس در اعتماد به وزراست

رئیس‌جمهور درباره استیضاح سه وزیر دولت با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس، شش ماه قبل به وزرا رأی اعتماد داده‌اند، این مدت را زمان کمی برای تردید در اعتماد به آن‌ها دانست.
شش ماه زمان کمی برای تردید مجلس در اعتماد به وزراست

اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

مسئول مرکز فرهنگی اردوی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: دور دوم اعزام‌ها از ۲۵ و ۲۶ فروردین سال جاری آغاز خواهد شد و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت .

اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

(image)

مسئول مرکز فرهنگی اردوی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: دور دوم اعزام‌ها از ۲۵ و ۲۶ فروردین سال جاری آغاز خواهد شد و تا پایان اردیبهشت ماه نیز ادامه خواهد داشت .
اعزام کاروان‌های ازدواج دانشجویی به مشهد تا پایان اردیبهشت ماه

خرم خبر

ترانه