آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» گفت: تاکنون کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» گفت: تاکنون کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.
آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» /کیفرخواست هنوزصادر نشده است
/*!normalize.css v1.1.2

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

وزیر دفاع بسته شدن پرونده PMD را از دیگر دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر دانست.

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

(image)

وزیر دفاع بسته شدن پرونده PMD را از دیگر دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر دانست.
بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی