برچسب زده شده: که می‌کوبد!

قاضی که با گل و کتاب، چکش می‌کوبد!

قاضی که با گل و کتاب، چکش می‌کوبد!

قاضی که با گل و کتاب، چکش می‌کوبد! قاضی که با گل و کتاب، چکش می‌کوبد! قاضی که با گل و کتاب، چکش می‌کوبد!